Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Functionalized self-assembled monolayers on mesoporous silica nanoparticles with high surface coverage

Liangming Wei*, Diwen Shi, Zhihua Zhou, Peiyi Ye, Jian Wang, Jiang Zhao, Liyue Liu, Changxin Chen and Yafei Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:334  doi:10.1186/1556-276X-7-334

Include


Format