Download references

Open Access

Synthesis and electrical property of metal/ZnO coaxial nanocables

Zhi Li, Guanzhong Wang*, Qianhui Yang, Zhibin Shao and Yang Wang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:316  doi:10.1186/1556-276X-7-316

Include


Format