Download references

Open Access Open Badges

Heterogeneous nucleation of β-type precipitates on nanoscale Zr-rich particles in a Mg-6Zn-0.5Cu-0.6Zr alloy

Hongmei Zhu, Gang Sha, Jiangwen Liu, Hongwei Liu, Cuilan Wu*, Chengping Luo, Zongwen Liu*, Rongkun Zheng and Simon P Ringer

Nanoscale Research Letters 2012, 7:300  doi:10.1186/1556-276X-7-300

Include


Format