Download references

Open Access Open Badges

Novel preparation of PLGA/HP55 nanoparticles for oral insulin delivery

Zhi Min Wu, Li Ling, Li Ying Zhou, Xin Dong Guo, Wei Jiang, Yu Qian, Kathy Qian Luo and Li Juan Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:299  doi:10.1186/1556-276X-7-299

Include


Format