Download references

Open Access

Ferroelectric memory based on nanostructures

Xingqiang Liu, Yueli Liu, Wen Chen, Jinchai Li and Lei Liao*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:285  doi:10.1186/1556-276X-7-285

Include


Format