Download references

Open Access

Distribution of Nd3+ ions in oxyfluoride glass ceramics

Hua Yu, Hui Guo, Ming Zhang, Yan Liu, Min Liu and Li-juan Zhao*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:275  doi:10.1186/1556-276X-7-275

Include


Format