Open Access Nano Express

Enhanced magnetic-field-induced optical properties of nanostructured magnetic fluids by doping nematic liquid crystals

Xiang Wang, Shengli Pu*, Hongzhu Ji and Guojun Yu

Nanoscale Research Letters 2012, 7:249  doi:10.1186/1556-276X-7-249

Accesses  

  • Last 30 days: 65 accesses
  • Last 365 days: 710 accesses
  • All time: 1464 accesses