Download references

Open Access Open Badges

Enhanced photocatalysis by coupling of anatase TiO2 film to triangular Ag nanoparticle island

Jinxia Xu, Xiangheng Xiao*, Feng Ren, Wei Wu, Zhigao Dai, Guangxu Cai, Shaofeng Zhang, Juan Zhou, Fei Mei and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:239  doi:10.1186/1556-276X-7-239

Include


Format