Download references

Open Access Open Badges

Microwave absorption properties of Ni/(C, silicides) nanocapsules

Jingjing Jiang, Han Wang, Huaihong Guo, Teng Yang, Wen-Shu Tang, Da Li*, Song Ma, Dianyu Geng, Wei Liu and Zhidong Zhang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:238  doi:10.1186/1556-276X-7-238

Include


Format