Open Access Nano Express

Carbon-modified TiO2 for photocatalysis

Malgorzata Wojtoniszak, Diana Dolat, Antoni Morawski and Ewa Mijowska*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:235  doi:10.1186/1556-276X-7-235

Accesses  

  • Last 30 days: 82 accesses
  • Last 365 days: 980 accesses
  • All time: 2412 accesses