Download references

Open Access Open Badges

Tailoring of polar and nonpolar ZnO planes on MgO (001) substrates through molecular beam epitaxy

Hua Zhou, Hui-Qiong Wang*, Xia-Xia Liao, Yufeng Zhang, Jin-Cheng Zheng, Jia-Ou Wang, Emin Muhemmed, Hai-Jie Qian, Kurash Ibrahim, Xiaohang Chen, Huahan Zhan and Junyong Kang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:184  doi:10.1186/1556-276X-7-184

Include


Format