Download references

Open Access

Preparation and characterization of ZnO microcantilever for nanoactuation

Peihong Wang, Hejun Du*, Shengnan Shen, Mingsheng Zhang and Bo Liu

Nanoscale Research Letters 2012, 7:176  doi:10.1186/1556-276X-7-176

Include


Format