Open Access Highly Accessed Nano Express

Comparative studies on single-layer reduced graphene oxide films obtained by electrochemical reduction and hydrazine vapor reduction

Zhijuan Wang, Shixin Wu, Juan Zhang, Peng Chen, Guocheng Yang, Xiaozhu Zhou, Qichun Zhang, Qingyu Yan and Hua Zhang*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:161  doi:10.1186/1556-276X-7-161

Accesses  

  • Last 30 days: 125 accesses
  • Last 365 days: 1626 accesses
  • All time: 3791 accesses