Download references

Open Access Open Badges

Metalorganic chemical vapor deposition growth of InAs/GaSb type II superlattices with controllable AsxSb1-x interfaces

Li-Gong Li, Shu-Man Liu*, Shuai Luo, Tao Yang, Li-Jun Wang, Feng-Qi Liu, Xiao-Ling Ye, Bo Xu and Zhan-Guo Wang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:160  doi:10.1186/1556-276X-7-160

Include


Format