SpringerOpen Newsletter

Receive periodic news and updates relating to SpringerOpen.

Download references

Open Access Open Badges

Nanoscale anisotropic plastic deformation in single crystal GaN

Jun Huang, Ke Xu*, Ying Min Fan, Mu Tong Niu, Xiong Hui Zeng, Jian Feng Wang and Hui Yang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:150  doi:10.1186/1556-276X-7-150

Include


Format