Download references

Open Access Open Badges

Analyses of 2-DEG characteristics in GaN HEMT with AlN/GaN super-lattice as barrier layer grown by MOCVD

Peiqiang Xu, Yang Jiang*, Yao Chen, Ziguang Ma, Xiaoli Wang, Zhen Deng, Yan Li, Haiqiang Jia, Wenxin Wang and Hong Chen

Nanoscale Research Letters 2012, 7:141  doi:10.1186/1556-276X-7-141

Include


Format