Download references

Open Access

Crosstalk analysis of carbon nanotube bundle interconnects

Kailiang Zhang*, Bo Tian, Xiaosong Zhu, Fang Wang* and Jun Wei

Nanoscale Research Letters 2012, 7:138  doi:10.1186/1556-276X-7-138

Include


Format