Download references

Open Access

Strong, conductive carbon nanotube fibers as efficient hole collectors

Yi Jia, Xiao Li, Peixu Li, Kunlin Wang, Anyuan Cao, Jinquan Wei, Hongwei Zhu* and Dehai Wu*

Nanoscale Research Letters 2012, 7:137  doi:10.1186/1556-276X-7-137

Include


Format