Download references

Open Access

Effect of self-assembled InAs islands on the interfacial roughness of optical-switched resonant tunneling diode

Haitao Tian, Lu Wang*, Zhenwu Shi, Huaiju Gao, Shuhui Zhang, Wenxin Wang and Hong Chen

Nanoscale Research Letters 2012, 7:128  doi:10.1186/1556-276X-7-128

Include


Format