Download references

Open Access

Optimizing the thermoelectric performance of zigzag and chiral carbon nanotubes

Xiaojian Tan, Huijun Liu*, Yanwei Wen, Hongyan Lv, Lu Pan, Jing Shi* and Xinfeng Tang

Nanoscale Research Letters 2012, 7:116  doi:10.1186/1556-276X-7-116

Include


Format