Open Access Highly Accessed Nano Express

Preparation and characterization of spindle-like Fe3O4 mesoporous nanoparticles

Shaofeng Zhang, Wei Wu, Xiangheng Xiao, Juan Zhou, Feng Ren* and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:89  doi:10.1186/1556-276X-6-89

Accesses  

  • Last 30 days: 120 accesses
  • Last 365 days: 1521 accesses
  • All time: 5726 accesses