Open Access Highly Accessed Nano Express

Biocompatibility of Graphene Oxide

Kan Wang, Jing Ruan, Hua Song, Jiali Zhang, Yan Wo, Shouwu Guo* and Daxiang Cui*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:8  doi:10.1007/s11671-010-9751-6

Accesses  

  • Last 30 days: 464 accesses
  • Last 365 days: 4971 accesses
  • All time: 13240 accesses