Download references

Open Access Open Badges

Investigation of cracks in GaN films grown by combined hydride and metal organic vapor-phase epitaxial method

Jianming Liu*, Xianlin Liu*, Chengming Li, Hongyuan Wei, Yan Guo, Chunmei Jiao, Zhiwei Li, Xiaoqing Xu, Huaping Song, Shaoyan Yang, Qinsen Zhu, Zhanguo Wang, Anli Yang, Tieying Yang and Huanhua Wang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:69  doi:10.1186/1556-276X-6-69

Include


Format