Download references

Open Access Open Badges

Mesoporous nitrogen-doped TiO2 sphere applied for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell

Peng Xiang, Xiong Li, Heng Wang, Guanghui Liu, Ting Shu, Ziming Zhou, Zhiliang Ku, Yaoguang Rong, Mi Xu, Linfeng Liu, Min Hu, Ying Yang, Wei Chen, Tongfa Liu, Meili Zhang and Hongwei Han*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:606  doi:10.1186/1556-276X-6-606

Include


Format