Download references

Open Access Open Badges

Characteristics of functionalized nano-hydroxyapatite and internalization by human epithelial cell

Zhao Yan-zhong, Huang Yan-yan, Zhu Jun, Zhu Shai-hong*, Li Zhi-you and Zhou Ke-chao*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:600  doi:10.1186/1556-276X-6-600

Include


Format