Open Access Nano Express

Optical Properties of GaSb Nanofibers

Xiuli Zhou, Wei Guo, Alejandro G Perez-Bergquist, Qiangmin Wei, Yanbin Chen, Kai Sun* and Lumin Wang*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:6  doi:10.1007/s11671-010-9739-2

Accesses  

  • Last 30 days: 74 accesses
  • Last 365 days: 597 accesses
  • All time: 2009 accesses