Open Access Nano Express

Formation of Nanopits in Si Capping Layers on SiGe Quantum Dots

Jian Cui, Jian Hui Lin, Yue Qin Wu, Yong Liang Fan, Zhenyang Zhong, Xin Ju Yang and Zui Min Jiang*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:59  doi:10.1007/s11671-010-9811-y

Accesses  

  • Last 30 days: 30 accesses
  • Last 365 days: 314 accesses
  • All time: 1360 accesses