Open Access Nano Express

High-efficiency GaAs and GaInP solar cells grown by all solid-state molecular-beam-epitaxy

Shulong Lu*, Lian Ji, Wei He, Pan Dai, Hui Yang, Masayuki Arimochi, Hiroshi Yoshida, Shiro Uchida and Masao Ikeda

Nanoscale Research Letters 2011, 6:576  doi:10.1186/1556-276X-6-576

Accesses  

  • Last 30 days: 72 accesses
  • Last 365 days: 916 accesses
  • All time: 2254 accesses