Download references

Open Access

FITC and Ru(phen)3 2+ co-doped silica particles as visualized ratiometric pH indicator

Jianquan Xu, Lei Sun, Jun Li, Jinglun Liang, Huimao Zhang* and Wensheng Yang*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:561  doi:10.1186/1556-276X-6-561

Include


Format