Open Access Highly Accessed Nano Express

Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites

Huanping Yang, Jian Jiang, Weiwei Zhou, Linfei Lai, Lifei Xi, Yeng Ming Lam, Zexiang Shen, Bahareh Khezri and Ting Yu*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:531  doi:10.1186/1556-276X-6-531

Accesses  

  • Last 30 days: 113 accesses
  • Last 365 days: 1690 accesses
  • All time: 5945 accesses