Open Access Nano Express

Enhanced Specificity of Multiplex Polymerase Chain Reaction via CdTe Quantum Dots

Gaofeng Liang, Chao Ma, Yanliang Zhu, Shuchun Li, Youhua Shao, Yong Wang and Zhongdang Xiao*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:51  doi:10.1007/s11671-010-9797-5

Accesses  

  • Last 30 days: 64 accesses
  • Last 365 days: 591 accesses
  • All time: 2082 accesses