Download references

Open Access

A Novel Way for Synthesizing Phosphorus-Doped Zno Nanowires

Jingyun Gao, Qing Zhao*, Yanghui Sun, Guo Li, Jingmin Zhang and Dapeng Yu*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:45  doi:10.1007/s11671-010-9805-9

Include


Format