Open Access Highly Accessed Nano Express

PLGA-based gene delivering nanoparticle enhance suppression effect of miRNA in HePG2 cells

Gao Feng Liang, Yan Liang Zhu, Bo Sun, Fei Hu Hu, Tian Tian, Shu Chun Li and Zhong Dang Xiao*

  • * Corresponding author: Zhong D Xiao zdxiao@seu.edu

  • † Equal contributors

Nanoscale Research Letters 2011, 6:447  doi:10.1186/1556-276X-6-447

Accesses  

  • Last 30 days: 126 accesses
  • Last 365 days: 1909 accesses
  • All time: 5286 accesses