Open Access Nano Express

Single Walled Carbon Nanotubes Exhibit Dual-Phase Regulation to Exposed Arabidopsis Mesophyll Cells

Hengguang Yuan, Shanglian Hu, Peng Huang, Hua Song, Kan Wang, Jing Ruan, Rong He and Daxiang Cui*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:44  doi:10.1007/s11671-010-9799-3

Accesses  

  • Last 30 days: 60 accesses
  • Last 365 days: 597 accesses
  • All time: 2067 accesses