Download references

Open Access Highly Accessed

Oral Delivery of DMAB-Modified Docetaxel-Loaded PLGA-TPGS Nanoparticles for Cancer Chemotherapy

Hongbo Chen, Yi Zheng, Ge Tian, Yan Tian, Xiaowei Zeng, Gan Liu, Kexin Liu, Lei Li, Zhen Li, Lin Mei* and Laiqiang Huang*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:4  doi:10.1007/s11671-010-9741-8

Include


Format