Open Access Highly Accessed Nano Express

Oral Delivery of DMAB-Modified Docetaxel-Loaded PLGA-TPGS Nanoparticles for Cancer Chemotherapy

Hongbo Chen, Yi Zheng, Ge Tian, Yan Tian, Xiaowei Zeng, Gan Liu, Kexin Liu, Lei Li, Zhen Li, Lin Mei* and Laiqiang Huang*

Nanoscale Res Lett 2011, 6:4  doi:10.1007/s11671-010-9741-8

Accesses  

  • Last 30 days: 110 accesses
  • Last 365 days: 1234 accesses
  • All time: 4522 accesses