Download references

Open Access

Large-Scale Fabrication of Boron Nitride Nanotubes via a Facile Chemical Vapor Reaction Route and Their Cathodoluminescence Properties

Bo Zhong, Xiaoxiao Huang, Guangwu Wen*, Hongming Yu, Xiaodong Zhang, Tao Zhang and Hongwei Bai

Nanoscale Res Lett 2011, 6:36  doi:10.1007/s11671-010-9794-8

Include


Format