Open Access Nano Express

Large-Scale Fabrication of Boron Nitride Nanotubes via a Facile Chemical Vapor Reaction Route and Their Cathodoluminescence Properties

Bo Zhong, Xiaoxiao Huang, Guangwu Wen*, Hongming Yu, Xiaodong Zhang, Tao Zhang and Hongwei Bai

Nanoscale Res Lett 2011, 6:36  doi:10.1007/s11671-010-9794-8

Accesses  

  • Last 30 days: 95 accesses
  • Last 365 days: 790 accesses
  • All time: 2504 accesses