Open Access Nano Express

Defect symmetry influence on electronic transport of zigzag nanoribbons

Hui Zeng*, Jean-Pierre Leburton, Yang Xu and Jianwei Wei

Nanoscale Research Letters 2011, 6:254  doi:10.1186/1556-276X-6-254

Accesses  

  • Last 30 days: 104 accesses
  • Last 365 days: 850 accesses
  • All time: 2600 accesses