Download references

Open Access

Ordered GeSi nanorings grown on patterned Si (001) substrates

Yingjie Ma, Jian Cui*, Yongliang Fan, Zhenyang Zhong and Zuimin Jiang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:205  doi:10.1186/1556-276X-6-205

Include


Format