Open Access Nano Express

Ordered GeSi nanorings grown on patterned Si (001) substrates

Yingjie Ma, Jian Cui*, Yongliang Fan, Zhenyang Zhong and Zuimin Jiang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:205  doi:10.1186/1556-276X-6-205

Accesses  

  • Last 30 days: 40 accesses
  • Last 365 days: 491 accesses
  • All time: 2325 accesses

Cited by