Download references

Open Access

Field emission enhancement of Au-Si nano-particle-decorated silicon nanowires

Fei Zhao, Guo-an Cheng*, Rui-ting Zheng, Dan-dan Zhao, Shao-long Wu and Jian-hua Deng

Nanoscale Research Letters 2011, 6:176  doi:10.1186/1556-276X-6-176

Include


Format