Download references

Open Access

Multiple metallic-shell nanocylinders for surface-enhanced spectroscopes

Jin-You Lu, Kuo-Pin Chiu, Husan-Yi Chao and Yuan-Huei Chang*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:173  doi:10.1186/1556-276X-6-173

Include


Format