Open Access Nano Express

Room temperature spin diffusion in (110) GaAs/AlGaAs quantum wells

Changcheng Hu, Huiqi Ye, Gang Wang, Haitao Tian, Wenxin Wang, Wenquan Wang, Baoli Liu* and Xavier Marie*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:149  doi:10.1186/1556-276X-6-149

Accesses  

  • Last 30 days: 56 accesses
  • Last 365 days: 836 accesses
  • All time: 3098 accesses