Download references

Open Access Open Badges

A delta-doped quantum well system with additional modulation doping

Dong-Sheng Luo, Li-Hung Lin*, Yi-Chun Su, Yi-Ting Wang, Zai Fong Peng, Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen, Yuan-Huei Chang, Jau-Yang Wu, Yiping Lin*, Sheng-Di Lin, Jeng-Chung Chen, Chun-Feng Huang and Chi-Te Liang*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:139  doi:10.1186/1556-276X-6-139

Include


Format