Download references

Open Access Open Badges

Coherent magnetic semiconductor nanodot arrays

Yong Wang*, Faxian Xiu*, Ya Wang, Jin Zou*, Ward P Beyermann, Yi Zhou and Kang L Wang

Nanoscale Research Letters 2011, 6:134  doi:10.1186/1556-276X-6-134

Include


Format