Open Access Highly Accessed Nano Express

On the direct insulator-quantum Hall transition in two-dimensional electron systems in the vicinity of nanoscaled scatterers

Chi-Te Liang*, Li-Hung Lin, Chen Kuang Yoa, Shun-Tsung Lo, Yi-Ting Wang, Dong-Sheng Lou, Gil-Ho Kim, Chang Yuan-Huei, Yuichi Ochiai, Nobuyuki Aoki, Jeng-Chung Chen, Yiping Lin, Huang Chun-Feng, Sheng-Di Lin and David A Ritchie

Nanoscale Research Letters 2011, 6:131  doi:10.1186/1556-276X-6-131

Accesses  

  • Last 30 days: 97 accesses
  • Last 365 days: 2557 accesses
  • All time: 5324 accesses

Cited by