Download references

Open Access

Strain-induced high ferromagnetic transition temperature of MnAs epilayer grown on GaAs (110)

Pengfa Xu, Jun Lu, Lin Chen, Shuai Yan, Haijuan Meng, Guoqiang Pan and Jianhua Zhao*

Nanoscale Research Letters 2011, 6:125  doi:10.1186/1556-276X-6-125

Include


Format