Download references

Open Access Open Badges

Ag nanoparticles/PPV composite nanofibers with high and sensitive opto-electronic response

Jinfeng Chen, Peipei Yang, Chunjiao Wang, Sumei Zhan, Lianji Zhang, Zonghao Huang*, Wenwen Li, Cheng Wang, Zijiang Jiang and Chen Shao

Nanoscale Research Letters 2011, 6:121  doi:10.1186/1556-276X-6-121

Include


Format