Download references

Open Access

Nanofluids Containing γ-Fe2O3 Nanoparticles and Their Heat Transfer Enhancements

Shou-Zhu Guo, Yang Li, Ji-Sen Jiang* and Hua-Qing Xie*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1222-1227  doi:10.1007/s11671-010-9630-1

Include


Format